لینک دانلود<الگوهای ارتجاعی خميری>

الگوهای ارتجاعی خميری الگوهای ارتجاعی خميری در حال حاظر شما فایل با عنوان الگوهای ارتجاعی خميری. را دنبال می کنید .

رفتار ارتجاعی خميری
نمودار تنش- كرنش ماده در حالت يك بعدي و منطبق بر رفتار كشسان- خميري (الاستيك- پلاستيك)
به اين گونه مصالح كه حد تسليم آنها ضمن باربرداري و بارگذاري هاي مجدد ، افزايش يا كاهش مي‌يابد؛ مصالح الاستوپلاستيك يا كشسان- خميري گويند. قانوني كه روند افزايشي سطح تنش تسليم مصالح از آن تبعيت مي‌كند ؛ قانون سخت شوندگي [Hardening Law] و قانوني كه روند كاهشي سطح تنش تسليم مصالح از آن پيروي مي‌كند ؛ قانون نرم شوندگي [Softening Law] نام دارند. در اين حالت كرنش كل بصورت زير تعريف مي‌شود: = كرنش كل = كرنش كشسان = كرنش خميري
نظريه خميري : در اينجا فرض مي‌شود ؛ ماده در ابتدا همگن و همسان است. همگن به اين معني كه ماده در تمام نقاط داراي خواص يكسان است و همسان بودن ماده به اين معني است كه در يك نقطه مشخص ، ماده داراي خواص مكانيكي مشابه در كليه جهات باشد. با قبول اين فرضيات ، در اين بخش اصول نظريه خميري يا پلاستيسيته بيان مي‌شود. نظريه خميري کلاسيک و غيرکلاسيک