لینک دانلود<الگوبرداري سازه اي از طبيعت>

الگوبرداري سازه اي از طبيعت الگوبرداري سازه اي از طبيعت در حال حاظر شما فایل با عنوان الگوبرداري سازه اي از طبيعت. را دنبال می کنید .
انسان ، طبيعت ، معماري
طبيعت گرايي
فهرست نگرش طبیعت گرا معماری و رابطه انسان با طبیعت الگوبرداری سازه ایی از طبیعت تقلید و کپی از طبیعت الگوهای معماری و طبیعت نتیجه گیری منابع
هيچ جاي خارج از طبيعت نيست که داراي اصالت بيشتري در ساختار وجود انسان باشد و انسان را از طبيعت دور کند. هر ساحت ماوراي که باشد درباطن همين طبيعت است و تنها راه رسيدن به آن پيوستن و يکي شدن با طبيعت است.زيربناي انسان شناسي در طبيعت شناسي است و طبيعت مادر انسان است. انسان از طبيعت برخاسته و به طبيعت باز مي گردد.زيربناي عملي اين نگرش دوستي، بهره مندي و صميميت با طبيعت است. نگرش طبيعت گرا
طبيعت گرايي : طبيعت در آثار معماران طبيعت و آثار طبيعت در طول تاريخ منبع الهام و سرمشق خلاقيت هاي انسان طبيعت معلم بزرگ تاريخ معماري و سمبل هاي طبيعت ، احترام به طبيعت در آثار معماري پيشينيان و معاصران مثلث طبيعت ،انسان و معماري ارتباطي هميشگي