لینک دانلود<اکوپارک>

اکوپارک اکوپارک در حال حاظر شما فایل با عنوان اکوپارک. را دنبال می کنید .


فهرست چکيده     تاريخچه     مدل هاي گذشته پارک ها     پارک ها از گذشته تا به امروز     شکلگيري اکوپرک ها     خصوصيات ها     ويژگي پارک هاي اکولوژيکال     شاخصه هاي ارزيابي پارک هاي اکولوژيکال     تحليل داخلي     تحليل جهاني     الگوي طراحي     و صنعت     و شهر     و طراحي شهري پايدار     اکوسيتي     جمع بندي و نتيجه گيري
مشخصه بارز شهرها درهزاره سوم میلادی، برنامه ریزی وطراحی برمبنای همگامی با طبیعت و رعایت اصول توسعه پایدار میباشد.ازاین رو ضرورت مطرح کردن مباحث اکولوژیکی نظیر اکو پارک در شهرهای امروزی امری محسوس تلقی میگردد. چكيده انديشة اكولوژيكي در مفاهيمي مانند توسعة پايدار، شهر اكولوژيكي و پاركهاي اكولوژيكي متجلي ميشود، نماد توسعة شهري پايداراكولوژيكي، احداث پارك هاي شهري منطبق با شاخصهاي اكولوژيكي است.
در هر زمان و هر نسلی همواره این سوال مطرح بوده که چگونه پارک می تواند به هویت شهر کمک کند؟ در سال 1982 در کتاب “ The Politices of Park Design Galen Granz تغییرات پارک های شهری در طی 150 سال اخیر با 4 ایده و نقطه نظر بیان کرده است که عبارتند از: 1. Pleasure Ground (1850-1900) 2. Reform Park (1900-1930) 3. The Recreation Facility (1930-1965) 4. The Open Space System (1965) هدف های متغیر اجتماعی که در این پارک ها به تصویر کشیده شده اند به این منظور است تا تغییرات همسان در فرم های طراحی شده را نشان دهند. ارزیابی مجدد برخی از ایده ها، ما را از طراحی مدل های مخالف طبیعت و فرهنگ به سوی مدل هایی می کشاند که بشر را به عنوان جزیی از اکولوژی می داند. تاریخچه