لینک دانلود<اقلیم و ساختمان>

اقلیم و ساختمان اقلیم و ساختمان در حال حاظر شما فایل با عنوان اقلیم و ساختمان. را دنبال می کنید .

فهرست تاثیرتابش آفتاب بر سطوح مختلف زاویه سطوح مورد تابش جهت سطوح مورد تابش تابش آفتاب و انرژی حاصل از آن در جهت های مختلف جغرافیایی  سطوح قائم سطوح افقی  رنگ سطوح مورد تابش سطوح شیبدار  بافت سطوح مورد تابش  تاثیر تابش آفتاب در حرارت داخلی ساختمان  ظرفیت حرارتی  گرمای ویژه زمان تاخیر  مقاومت حرارتی  عایق ها انواع عایق ها  تابش آفتاب بر روی انواع بام بام های یکپارچه (ترکیبی سنگین ) تاثیر رنگ سطح خارجی  
بام های سبک یک لایه بام های سبک دو لایه تاثیر ارتفاع سقف در دمای داخلی ساختمان تابش آفتاب بر روی پنجره تابش آفتاب بر روی سطوح شفاف  تاثیر جهت پنجره در دمای هوای داخل سایه بان ها سایه بان های داخلی سایه بان های خارجی سایه بان های طبیعی سایه بان متحرک کارایی انواع سایه بان های متحرک سایه بان های ثابت  تاثیر رطوبت بر ساختمان تعریق  تاثیر باد بر ساختمان  تهویه در ساختمان  موقعیت پنجره و تاثیر آن در وضعیت تهویه طبیعی  تاثیر مشخصات پنجره در شرایط تهویه طبیعی کنترل جهت و سرعت باد باد شکن 
تاثیرتابش آفتاب بر سطوح مختلف مقدار انرژی تابشی جذب شده توسط یک سطح به عوامل مختلفی نظیر وضعیت هوا،موقعیت خورشید و ارتفاع محل مورد نظر بستگی دارد . زاویه سطوح مورد تابش قانون کسینوس :این قانون بیان می دارد که شدت جذب انرژی تابشی خورشید بر روی یک سطح با کسینوس زاویه آن سطح با خط عمود بر سطح نسبت مستقیم دارد .بر طبق این رابطه:Ө EӨ = E . COS واین در حالی است که بیشترین میزان جذب پرتو خورشید مربوط به زما نی است که پرتوعمود بر سطح مورد نظر باشد .
جهت سطوح مورد تابش تابش خورشید در ساعات مختلف متفاوت است بنابراین جهت گیری سطوح مختلف در میزان جذب انرژی نیز تاثیرات متفاوتی دارد . تابش آفتاب و انرژی حاصل از آن در جهت های مختلف جغرافیایی شدت تابش آفتاب و حرارت حاصل از آن در زمین به وضعیت هوا ،موقعیت خورشید و ارتفاع محل مورد نظر بستگی دارد . ولی مقدار انرژی خورشیدی تابیده به یک سطح ،علاوه بر موارد فوق به زاویه برخورد پرتو خورشید به سطح مورد نظر نیز بستگی دارد .یعنی در یک نقطه ازسطح زمین و در یک زمان معین ,مقدار انرژی خورشیدی تابیده به سطوحی که نسبت به پرتوخورشید زوایای مختلفی دارند،کاملا متفاوت است.