لینک دانلود<اقلیم استان قزوین>

اقلیم استان قزوین اقلیم استان قزوین در حال حاظر شما فایل با عنوان اقلیم استان قزوین. را دنبال می کنید .
تنظیم شرایط محیطی
تقسیمات اقلیمی جهان تقسیمات اقلیمی ایران آشنایی با استان قزوین ویژگی های طبیعی و انسانی استان قزوین تقسیمات اقلیمی استان قزوین سیستم های تا ثیر گذار بر استان ویژگی های اقلیمی ساختمان ها بادهای عمده شهر قزوین آمار آب و هوایی شهر جهت استقرار خانه استفاده از فضای زیر بام ظرفیت حرارتی مصالح مصالح مورد استفاده در این اقلیم نقد فضا حسینه امینی ها نقشه ها فهرست
تقسيمات اقليمي جهان اقلیم جهان در کل به پنج اقلیم تقسیم می شوند که عبارتند : 1)اقلیم بارانی استوایی: دراین اقلیم،فصل سردوجود نداردومعدل دمای هوادرسردترین ماه سال بیش از18درجه سانتيگراد است. 2)اقلیم گرم و خشک :دراین مناطق،به دلیل آنکه میزان بارندگی سالیانه بخارآب مورد نظرجهت رطوبت هوا را تاًمين نمي كند،هوابه طوركلي خشك است. 3)اقلیم گرم ومعتدل: معدل دمای هوای سردترین ماه سال دراین مناطق بین 18و3- درجه ی سانتی گراد ومعدل دمای هوادرگرمترین ماه سال بیش از 10درجه ی سانتی گراداست. دراین مناطق زمستان کوتاه است. ولی ممکن است حدود یک ماه یا بیشتر، زمین یخ بسته یا پوشیده از برف باشد.
4)اقلیم سرد و برفی: دراین اقلیم،معدل دمای هوادرگرمترین ماه بیش از10درجه ودرسردترین ماه سال کمتر از 3-درجه ی سانتی گراد است. بارندگی دراین مناطق معمولاً به صورت برف است ودرطول چند ماه از سال،زمین پوشیده از یخ و برف می شود. 5)اقلیم قطبی: در این اقلیم معدل دمای هوا در گرمترین ماه سال کمتر از 10 درجه ی سانتی گراد است و دراینجا بر خلاف اقلیم بارانی استوایی فصل گرم وجود ندارد. اصولاًدربسياري از مناطق مختلف،اقليم به وسيله عرض جغرافيايي وارتفاع از سطح دريا مشخص مي شود.ايران با قرار گرفتن بين 25و40درجه عرض جغرافياي شمالي،درمنطقه ي گرم قراردارد واز نظر ارتفاع نيز فلات مرتفعي است كه مجموع سطوحي ازآن كه ارتفاعشان از سطح دريا كمتراز475 متر است،درصد بسيار كمي از سطح كل كشور را تشكيل مي دهد.
1-اقليم معتدل ومرطوب(سواحل جنوبي درياي خزر) 2-اقليم سرد(كوهستان هاي غربي) 3-اقليم گرم وخشك(فلات ومركزي) 4-اقليم گرم ومرطوب(سواحل جنوبي) بي ترديد در كشور كوهستاني مانند ايران هيچ گاه دونقطه از نظر اقليمي يكسان نيستند. تقسيمات اقليمي در ايران